Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden webshop Roze en Zo

Onderstaande tekst is van toepassing op alle E-commerce activiteiten- en transacties van de webshop van Roze en Zo.


Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.


01. Toepassing


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van Roze en Zo. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen Roze en Zo) om één of meerdere artikelen te leveren, dan
is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). Door het gebruik van de internetsite van Roze en Zo en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle
andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.


02. Aanbiedingen


Alle aanbiedingen van Roze en Zo zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Roze en Zo heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order via de internetsite van Roze en Zo is verstuurd c.q. geplaatst. Klant en Roze en Zo komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Roze en Zo gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.


03. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (
), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden. De vermelde prijzen zijn indicatie-prijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien zodra klant een artikel plaatst in het winkelwagentje Roze en Zo kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

04. Betaling

Bij bestellingen via de internetsite van Roze en Zo geschiedt betaling d.m.v. aangeboden betalingsmogelijkheden.


05. Aflevering/Levertijd

Roze en Zo streeft ernaar om binnen 3 werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Roze en Zo is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd de aankoop te ontbinden als het artikel niet binnen 30 dagen geleverd wordt. Roze en Zo werkt voor bezorging met diverse pakketbezorgers. Hierdoor zijn veelal de bestellingen traceerbaar. Roze en Zo is niet verantwoordelijk voor door de pakketbezorgers zoek geraakte bestellingen Roze en Zo is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Roze en Zo gedragen Verzendkosten bedragen voor Nederlandse verzendingen
€ 3,50. Voor overige buitenlandse verzendingen worden hogere kosten in rekening gebracht. Verzending bij vooruit betalen binnen 2 werkdagen, nadat betaling binnen is.


06. Ruilen en Herroepingsrecht

Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op
een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na verzending van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden. Indien de klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Roze en Zo zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurd binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.
Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:
- Goederen niet binnen 14 dagen na levering zijn aangemeld bij Roze en Zo.
- Goederen beschadigt of geopend zijn door de klant.
- Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
- De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Roze en Zo gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van
€ 3,50 verzendkosten. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant. Bij ruiling zal Roze en Zo eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen. Artikelen met speciale kortingsafspraken en of de Limited Editions worden niet geruild of retour genomen. De verzendkosten van de ruilzending worden niet door Roze en Zo vergoed.


07. Overmacht

In geval van overmacht is Roze en Zo niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht


08. Voorraad

verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

De voorraad van de webshop wordt zo adequaat mogelijk bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt klant door Roze en Zo z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Roze en Zo zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.


09. Schadevergoeding

Roze en Zo kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.


10. Privacy

De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Roze en Zo. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar zullen uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt.


11. Toepasselijk Recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Roze en Zo en de klant is Nederlands recht van toepassing. waarin de wet kopen op afstand is opgenomen. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Roze en Zo daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Roze en Zo of de klant. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice: Roze en Zo
Ambachtsweg 14, 2964 LG Groot-Ammers
info@ rozeenzo.nl

Retouren kunnen gestuurd worden naar: Roze en Zo o.v.v. retour webshop
Ambachtsweg 14, 2964 LG Groot-Ammers
Kamer van koophandel te Utrecht 66941598 

Scroll To Top